Ședința din 31 octombrie 2023


ședință extraordinară din

Ședința extraordinară a Consiliului local al municipiului Bistriţa a fost convocată prin Dispoziția nr.796/26.10.2023 a Primarului municipiului Bistrița, privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistriţa în şedinţă ordinară, în data de 28.09.2023, ora
13.00.
La ședința extraordinară a Consiliului local au participat 15 membri din cei 21 membri în funcție ai Consiliului local al municipiului Bistrița.
Au absentat: Bria Dumitru Alexandru, Codărean Cristian, Elisei Radu Claudiu (motivat), Munthiu Cristiean (motivat), Pavelean Nicolae și Silea Dorin Petru.
Ședința a fost condusă de președintele de ședință în exercițiu, domnul consilier Filip Alexandru Tudor.

3.

Hotărâre nr. 198/31.10.2023

pentru modificarea articolului 1 al Hotărârii nr.180/23.08.2022 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”- S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire Bazin de înot olimpic, Str.Aerodromului, nr.33, localitatea Unirea, municipiul Bistrița, judeţul BistrițaNăsăud”

4.

Hotărâre nr. 199/31.10.2023

privind însușirea documentaţiei cadastrală de primă înregistrare în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului Complex de agrement situat în Bistrița, localitatea componentă Viișoara și declararea acestuia ca bun de uz și interes public local

5.

Hotărâre nr. 200/31.10.2023

privind aprobarea iniţierii demersurilor pentru prelungirea termenului de valabilitate a documentaţiei de urbanism „Actualizare Planul Urbanistic General al municipiului Bistriţa” şi a Regulamentului local de urbanism

6.

Hotărâre nr. 201/31.10.2023

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții - Reabilitare și extindere Sala mare de sport – Colegiul Național ”Andrei Mureșanu”, municipiul Bistrița

7.

Hotărâre nr. 202/31.10.2023

privind declararea de utilitate publică de interes public local a obiectivului de investiţii Centru de colectare prin aport voluntar Valea Boilor şi acordul pentru scoaterea din circuitul agricol a unei cote-părţi din imobilul-teren situat în extravilanul municipiului Bistriţa - Valea Boilor, în suprafață de 2970 mp, identificat în CF 61299 Bistriţa, nr. cadastral 61299, având categoria de folosință pășune, în vederea înființării centrului de colectare

.

Proiect RETRAS HCL nr. 5 - prelungire.PUG

privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a documentaţiei de urbanism „Actualizare Planul Urbanistic General al municipiului Bistriţa” şi a Regulamentului local de urbanism

Prezenți la ședință


Primarul orașului
Administrator public
Secretarul general
Președintele de ședință
Viceprimar 1
Viceprimar 2