Ședința din 27 iunie 2024


ședință ordinară din

Ședința ordinară a Consiliului local al municipiului Bistriţa a fost convocată prin Dispoziția nr.252/21.06.2024 a Primarului municipiului Bistrița, privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistriţa în şedinţă ordinară, în data de 27.06.2024, ora 15.00.
Au fost prezenți 19 din cei 21 consilieri locali în funcție.
Au absentat domnii consilieri :Bria Dumitru Alexandru si Silea Dorin Petru,.

3.

PV 29.05.2024

Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Bistriţa din data de 29.05.2024

4.

Hotărârea nr. 105/27.06.2024

privind declararea de utilitate publică a proiectului de uz și interes public local ”Amenajare parcare ecologică pe Aleea Iasomiei”

5.

Hotărârea nr. 106/27.06.2024

privind declararea de utilitate publică a proiectului de uz și interes public local ”Amenajare 8 parcări ecologice pe Aleea Trandafirilor”

6.

Hotărârea nr. 107/27.06.2024

privind declararea de utilitate publică a proiectului de uz și interes public local ”Amenajare parcare ecologică strada Poligonului”

7.

Hotărârea nr. 108/27.06.2024

privind acceptarea donaţiei imobilului-teren situat în intravilanul municipiului Bistrița, având destinația de tronson al străzii Raal și înscrierea lui în domeniul public al Municipiului Bistrița

9.

Hotărârea nr. 110/27.06.2024

privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.13555/362/P/1999 încheiat cu domnul Moisă Marius pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Bistriţa, localitatea componentă Sigmir, aferent construcției cu destinația de casă de locuit

10.

Hotărârea nr. 111/27.06.2024

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.231/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Amenajare piste de ciclişti în municipiul Bistriţa - Etapa 1”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014- 2020

11.

Hotărârea nr. 112/27.06.2024

pentru modificarea Anexelor nr.1, nr.2 și nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bistrița nr.94/11.05.2023 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistrița, urmare a reorganizării acestuia și a Poliției locale a municipiului Bistrița

12.

Hotărârea nr. 113/27.06.2024

pentru modificarea Anexelor nr.1, nr.2 și nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bistrița nr.95/11.05.2023 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcţiei de Infrastructură şi Servicii Bistrita, urmare a reorganizării Direţiei Servicii Publice Bistriţa şi a Direcţiei de Administrare a Pieţelor din municipiul Bistriţa

13.

Hotărârea nr. 114/27.06.2024

pentru modificarea Anexelor 1, 2, și 3 la Hotărârea nr.97/11.05.2023 a Consiliului local al municipiului Bistriţa, privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcţiei de Asistenţă Socială Bistriţa, urmare a reorganizării acesteia și a Direcției Municipale de Sănătate Bistrița, cu modificările și completările ulterioare

14.

Hotărârea nr. 115/27.06.2024

privind transmiterea în administrarea Serviciului public municipal ”Direcției de Infrastructură și Servicii Bistrița” a unor imobile cu destinații de uz și interes public local, în vederea desfășurării acțiunilor și activităților edilitar-gospodărești specifice

15.

Hotărârea nr. 116/27.06.2024

pentru modificarea Hotararii consiliului Local nr. 98 din 11.05.2023, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita str. Somesului nr.7” aferent cererii de finantare Bistrita 21

16.

Hotărârea nr. 117/27.06.2024

pentru modificarea Hotararii consiliului Local nr. 99 din 11.05.2023, privind aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii ”Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita, str. Vasile Alecsandri bl.5”, ”Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita, str. Gh. Pop de Basesti nr.3” si ”Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita, str. St. O. Iosif nr.8” care fac parte din cererea de finantare Bistrita 22

17.

Hotărârea nr. 118/27.06.2024

pentru modificarea Hotararii consiliului Local nr. 18 din 31.01.2023, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru 9 blocuri de locuinte, in vederea imbunatatirii eficientei energetice a acestora

18.

Plangere Dan.Sorin

Plângerea prealabilă nr.42/26.04.2024 a unui grup de cetățeni din municipiul Bistrița formulată prin avocat Mischian Mircea Dorin, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr.44449/26.04.2024 prin care se solicită anularea parțială a Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.136/2013 (PUG Bistrita), anularea Certificatului de urbanism nr. 602/11.04.2024 și emiterea unui nou Certificat de urbanism fară condiționarea referitoare la realizarea și modernizarea străzii propuse prin PUG a avea o lățime de 5,5 metri și Informarea nr. 52732/27.05.2024 a Arhitectului șef și a Direcţiei Juridice, Resurse Umane, Achiziţii Publice.

19.

Adresa Rus Ștefan

Adresa nr.17689/20.02.2024 a domnului Rus Ștefan Filip, în calitate de reprezentant al Societății Mis Grup SRL, prin care solicită repoziționarea unui acces situat pe strada Calea Moldovei și Informarea nr.52440/24.05.2024 a Direcției Patrimoniu

20.

Plângere Aquabis

Plângerea prealabilă nr.129/22.05.2024 formulată de Societatea AQUABIS SA, înregistrată la Primăria municipiului Bistrița cu nr.51491/22.05.2024, prin care se solicită revocarea Hotărârii nr.70/18.04.2024 a Consiliului local al municipiului Bistrița și Informarea nr.60090/18.06.2024 a Direcției Patrimoniu și a Direcției Juridice, Resurse Umane și Achiziții Publice

21.

Diverse

Discuții, informări, dezbateri, cereri, declarații, anunțuri, răspunsuri la interpelări din partea executivului.

.

PH retras - Organigrama Centrului cultural

pentru modificarea Anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bistrița nr. 96/2023 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural Municipal “George Coșbuc” Bistrița

Prezenți la ședință


Primarul orașului
Administrator public
Secretarul general
Președintele de ședință
Viceprimar 1
Viceprimar 2
Consilieri absenți