Ședința din 25 octombrie 2023


ședință ordinară din

Şedinţa ordinară a Consiliului local al municipiului Bistriţa se desfăşoară în Sala de ședințe a Primăriei municipiului Bistrița la care participă: consilierii locali ai municipiului Bistriţa, domnul Turc Ioan - Primarul municipiului Bistrița; domnul Hangan Sorin - Viceprimarul municipiului Bistriţa; domnul Stan Călin - Viceprimarul municipiului Bistriţa; domnul Găurean Florin Nicolae – Administratorul public al municipiului Bistrița; doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului Bistrița; domnul Cincea Dumitru-Matei – director executiv Direcţia Juridică, Resurse Umane și Achiziții Publice; Scurtu Nicolae – director executiv Direcţia Economică; Danci Ancuţa Petruţa - director executiv adjunct Direcţia Economică; Coceşiu Liliana – director executiv Direcţia Dezvoltare Durabilă 2030; Pop Monica – Arhitectul Şef al Municipiului; Ivaşcu Lia – director executiv Direcţia Tehnică; Marina Vasile – director executiv Direcţia Patrimoniu; Dumitru Mirela Rodica – șef Birou Managementul Resurselor Umane; Frandeș Florin – Șeful Poliției locale a municipiului Bistrița; Chirleșan Nicolae – director executiv Direcția Tehnologia Informației și Inovare; Dreptate Radu – director executiv Direcția Asistență Socială; Țetcu Ioan Cristian – director adjunct la Direcţia Infrastructură și Servicii Bistrița; Ruști Macedon – șef Serviciul tehnic marketing la Direcţia Infrastructură și Servicii Bistrița; Curteanu Mihaela – consilier la Biroul educație tineret; Ormenișan Cornel – consilier la Biroul sport turuism; Neamţi Raul – consilierul primarului; Aluaş Florin – consilierul primarului; Cionca Terezia Tanţa – consilier Compartimentul Pregătire Documente; Bogatean Adriana Silvia – consilier juridic Compartimentul Pregătire Documente; Suciu Anca – consilier Compartimentul Pregătire Documente; reprezentantul Societăţii Loyal SRL.

Ședința ordinară a Consiliului local al municipiului Bistriţa a fost convocată prin Dispoziția nr.776/19 OCTOMBRIE 2023 a Primarului municipiului Bistrița, privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistriţa în şedinţă ordinară, în data de 25.10.2023, ora 15.00.
În locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de consilier local al doamnei Radoicovici Silvia Elisabeta încă nu a fost validat un alt consilier local, motiv pentru care Consiliul local Bistrița a avut la începutul ședinței 20 de consilieri în funcție, din care 16 consilieri prezenți.
Au absentat: Elisei Radu Claudiu (motivat), Munthiu Cristiean (motivat), Săsărman Lucia Augusta și Suciu Emil Marian.
Ședința a fost condusă de președintele de ședință în exercițiu, domnul consilier Filip Alexandru Tudor.

4.

Hotărârea nr. 184/25.10.2023

privind modificarea Hotărârii nr.254/27.10.2022 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare spațiu de joacă strada Crinilor, bl.1-2”, municipiul Bistrița

5.

Hotărârea nr. 185/25.10.2023

pentru aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea Programului „Sănătate prin mişcare”, destinat elevilor din clasele 0 – VIII, înscrişi în învăţământul preuniversitar de stat şi particular din municipiul Bistriţa

6.

Hotărârea nr. 186/25.10.2023

privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.180/23.12.2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Bistriţa în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile din învăţământul preuniversitar de stat și particular din municipiul Bistriţa şi stabilirea unor măsuri privind exercitarea atribuţiilor în scopul îmbunătăţirii activităţii unităţilor de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare

7.

Hotărârea nr. 187/25.10.2023

privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea nr.179/23.12.2020 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa, privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Bistriţa în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Bistriţa şi stabilirea unor măsuri privind exercitarea atribuţiilor în scopul îmbunătăţirii activităţii unităţilor de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare

8.

Hotărârea nr. 188/25.10.2023

privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general ai obiectivului de investiții „Alimentare cu gaze naturale localitatea componentă Sărata” municipiul Bistrița, aprobat pentru finanțare prin Programului național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

9.

Hotărârea nr. 189/25.10.2023

pentru modificarea Anexei la Hotărârea nr. 285/20.12.2022 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Bistrița

10.

Hotărârea nr. 190/25.10.2023

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Introducere în intravilan și construire case de locuit unifamiliale S(D)+P+1E” în municipiul Bistriţa, zona Valea Sigmirului

11.

Hotărârea nr. 191/25.10.2023

privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere pentru spațiul situat în municipiul Bistriţa, str.Andrei Mureșanu, bl.14, sc.B, parter, încheiat în favoarea societății Belmarel Internațional SRL Bistrița, cu destinaţia de „spațiu prestări servicii”

12.

Hotărârea nr. 192/25.10.2023

privind aprobarea execuției bugetului local, bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii şi subvenții din bugetul local, bugetului creditelor interne și bugetului fondurilor externe nerambursabile al municipiului Bistrița pe Trimestrul III anul 2023

13.

Hotărârea nr. 193/25.10.2023

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare parcare str.C.R. Vivu” municipiul Bistriţa

14.

Hotărârea nr. 194/25.10.2023

privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr.3/31.01.2023 privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Bistriţa pentru anul şcolar 2023-2024

16.

PDV Plângere prealabila HCL.57/2023

plângerea prealabilă a domnului Bercheşan Gheorghe, prin Cabinet de avocat Molnar Laurenţiu Dănuţ, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr.97140/29.09.2023, prin care se solicită revocarea parţială a Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.57/30.03.2023 şi Informarea nr.101800/12.10.2023 a Direcţiei Patrimoniu şi a Direcţiei Juridice, Resurse Umane, Achiziţii Publice; Întâmpinarea formulată de doamna Curac Angelica Mirela, înregistrată la Primăria municipiului Bistrița cu nr.104568/20.10.2023

17.

Petitii Nacu M cetateni I Sabau Informare.secretar

Petiţia nr.79785/09.08.2023 a doamnei Nacu Mariana din municipiul Bistriţa şi petiţia nr.74215/24.07.2023 a unui grup de cetăţeni din municipiul Bistriţa, str.Ioan Sabău şi Informarea nr.102765/16.10.2023 a Secretarului general

18.

Adresa.Bodea.Sighiartau.informare.secretar

Adresa nr.94046/21.09.2023 domnilor Bodea Alexandru, Bodea Mariana Lucia, Sighiartău Gavril, Sighiartău Carmen Nicoleta, prin Cabinet de avocat Mischian Mircea Dorin şi Informarea nr.102765/16.10.2023 a Secretarului general

22.

Plangere.prealabila.HCL175din2023.Informare.DP.DJRUAP

Plângerea prealabilă nr.II/D 21613/16.10.2023 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr.103241/19.10.2023, prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.175/28.09.2023

23.

Hotărârea nr. 196/25.10.2023

privind aprobarea încheierii protocoalelor de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT BISTRITA pentru implementarea proiectului „HUB de Servicii MMSS-SII MMSS”, COD MYSMIS 130963

24.

Informare delegatie Ungaria

Informarea nr.96475/28.09.2023 privind vizita oficială în orașul Kisvarda Ungaria, în perioada 19 – 21 septembrie 2023, a Primarului municipiului Bistrița, domnul Ioan Turc și a domnului Mathe Attila, consilier local.

25.

Diverse

Discuții, informări, dezbateri, cereri, declarații, anunțuri, răspunsuri la interpelări din partea executivului.

.

RETRAS - Adrs MAN protocol urbanism

Adresa nr.A-6143/25.09.2023 a Ministerului Apărării Naţionale, U.M. 02267 Bistriţa, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr.95799/27.09.2023 prin care se solicită semnarea protocolului A-6142/26.09.2023 privind cooperarea în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului şi Informarea nr.95799/10.10.10.2023 a Direcţiei Juridice, Resurse Umane, Achiziţii Publice şi a Arhitectului Şef

.

RETRASĂ - Adresa si Informare.Secretar

Adresa nr.101666/12.10.2023 a secretarului municipiului, completare la solicitarea primarului municipiului Bistriţa, la informarea nr.84254/24.08.2023 ale Secretarului general al municipiului Bistriţa privind unele probleme din domeniul urbanismului, împreună adresa nr.81388/16.08.2023 care se va comunica Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei şi ISC Bucureşti, după analizarea în Comisia de urbanism şi consiliul local

Prezenți la ședință


Primarul orașului
Administrator public
Secretarul general
Președintele de ședință
Viceprimar 1
Viceprimar 2