Ședința din 29 mai 2024


ședință ordinară din

Şedinţa ordinară a Consiliului local al municipiului Bistriţa se desfăşoară în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa, la care participă: consilierii locali ai municipiului Bistriţa, domnul primar Turc Ioan, domnul Hangan Sorin - Viceprimarul municipiului Bistriţa; domnul Stan Călin - Viceprimarul municipiului Bistriţa; domnul Găurean Florin Nicolae – Administratorul public al municipiului; domnul Cincea Dumitru – Matei – Secretarul general al municipiului; Ivaşcu Lia – director executiv Direcţia Tehnică; Scurtu Nicolae – director executiv Direcţia Economică; Marina Vasile – director executiv Direcţia Patrimoniu; Măgerușan Onița – economist la Direcția Asistență Socială; Dumitru Mirela – Rodica – șef Birou Managementul Resurselor Umane; Ruști Mihai – Șef Serviciul Relații Publice comunicare; Rad Irinel – șef Serviciu Voluntariat pentru Situații de Urgență; Neamţi Raul – consilier al primarului; Linul Robert – consilier al primarului; Cionca Terezia Tanţa – consilier Compartimentul Pregătire Documente; Suciu Anca – consilier Compartimentul Pregătire Documente; Deac Bogdan – Direcţia Tehnologia Informaţiei și Inovare; reprezentantul Socităţii Loyal SRL.
Ședința ordinară a Consiliului local al municipiului Bistriţa a fost convocată prin Dispoziția nr.213/23.05.2024 a Primarului municipiului Bistrița, privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistriţa în şedinţă ordinară, în data de 29.05.2024, ora
15.00.
Au fost prezenți 16 din cei 21 consilieri locali în funcție.
Au absentat: Avram Anamaria, Codărean Cristian Vasile, Macarie Doina, Silea Dorin Petru, Suciu Emil Marian.
Conducerea ședinței a fost asigurată de președintele de ședință în exercițiu, domnul consilier și viceprimar Hangan Sorin.

2.

PV 18.04.2024

Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Bistriţa din data de 18.04.2024

3.

PV 29.04.2024

Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Bistriţa convocată de îndată în data de 29.04.2024

4.

PV 20.05.2024

Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Bistriţa din data de 20.05.2024

5.

Hotărârea nr. 89/29.05.2024

privind actualizarea componenţei Consiliului Tehnico-Economic, ca organ consultativ la nivelul municipiului Bistrița și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestuia

6.

Hotărârea nr. 90/29.05.2024

privind stabilirea unor măsuri pentru acordarea ajutorului de urgență familiilor și persoanelor aflate în situații deosebite, conform Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune

7.

Hotărârea nr. 91/29.05.2024

pentru modificarea Hotărârii nr.116/12.06.2023 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – imobil din Piața Centrală nr.6” care face obiectul contractului de finanțare nr.143682/19.12.2022 ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – sediul principal al Primăriei, Piața Centrală nr.6”

8.

Hotărârea nr. 92/29.05.2024

pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bistrița nr.94/2023 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistrița, ca urmare a reorganizării acestuia și a Poliției locale a municipiului Bistrița

9.

Hotărârea nr. 93/29.05.2024

privind aprobarea alipirii unor imobile-teren și însușirea documentaţiei cadastrale de primă înregistrare în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului – teren de sport situat incinta Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare Bistrița și înscrierea lui în proprietatea Municipiului Bistrita, domeniul public

10.

Hotărârea nr. 94/29.05.2024

privind aprobarea cererii de trecere din domeniul public al statului şi din administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, în domeniul public al Municipiului Bistrița, a unei părți din bunul imobil situat în municipiul Bistriţa, str. 1 Decembrie, nr. 6-8, respectiv partea din imobil înscrisă în CF 95160 Bistrița

11.

PH respins - donație strada RAAL

privind acceptarea donaţiei imobilului teren situat în intravilanul municipiului Bistrița, având destinația de tronson al străzii Raal și înscrierea lui în domeniul public al Municipiului Bistrița

12.

Hotărârea nr. 95/29.05.2024

privind însușirea documentaţiilor cadastrale de primă înregistrare în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a două imobile-teren situate în municipiul Bistrița, strada Crinilor, având destinații de uz și interes public local și înscrierea lor în proprietatea Municipiului Bistrița, domeniul public

13.

Hotărârea nr. 96/29.05.2024

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei suprafețe de 15 mp teren, proprietate publică a municipiului Bistriţa, pentru amplasarea de echipamente de joacă pentru copii

14.

Hotărârea nr. 97/29.05.2024

privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a cotei de 100/1342 părți teren situat în intravilanul municipiului Bistrița, localitatea componentă Sigmir, în vederea construirii unui altar de vară

15.

Hotărârea nr. 98/29.05.2024

pentru abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.30/29.02.2024 privind definitivarea înscrierii imobilului-teren identificat în CF nr.81616 Bistriţa, situat în municipiul Bistrița, strada Simpozionului f.n., în proprietatea Municipiului Bistriţa, domeniul privat

16.

Hotărârea nr. 99/29.05.2024

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bistriţa a două imobile, construcții și teren, ca urmare a dezafectării de la utilitatea publică

17.

Hotărârea nr. 100/29.05.2024

pentru modificarea Hotărârii consiliului local nr.65/12.04.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Creşterea eficienţei energetice a clădirii Grădiniţa cu program normal nr.7” str.Constantin Roman Vivu nr.35, municipiul Bistriţa

18.

Hotărârea nr. 101/29.05.2024

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.68/12.04.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Creşterea eficienţei energetice a clădirii Grădiniţa cu program normal nr.10”, Bulevardul Independenţei nr.57, municipiul Bistriţa

19.

Hotărârea nr. 102/29.05.2024

privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.10606/389/E/2004 încheiat cu Societatea Caraiman S.R.L. pentru terenul situat în municipiul Bistriţa, Bulevardul Decebal nr.40 sc.C, aferent extinderii spațiului comercial proprietatea societății

21.

Diverse

Discuții, informări, dezbateri, cereri, declarații, anunțuri, răspunsuri la interpelări din partea executivului.

.

PH retras - regulament spații verzi

pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea normelor locale de administrare, întreținere și protecție a spațiilor verzi publice din municipiului Bistrița

Prezenți la ședință


Primarul orașului
Administrator public
Secretarul general
Președintele de ședință
Viceprimar 1
Viceprimar 2