Ședința din 14 noiembrie 2023


ședință deîndată din

Şedinţa extraordinară a Consiliului local al municipiului Bistriţa se desfăşoară în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa, la care participă: consilierii locali ai municipiului Bistriţa, Primarul municipiului, domnul Turc Ioan, domnul Hangan Sorin Viceprimarul municipiului Bistriţa; domnul Stan Călin Viceprimarul municipiului Bistriţa; domnul Găurean Florin Nicolae – Administratorul public al municipiului; doamna Gaftone Floare secretarul general al municipiului; domnul Cincea Dumitru Matei, director executiv Direcția Juridică, Resurse Umane și Achiziții Publice, Ivaşcu Lia – director executiv Direcţia Tehnică; Scurtu Nicolae – director executiv Direcţia Economică; Pop Monica – Arhitectului Şef al Municipiului; Cuzdriorean Amalia, Burduhos Georgeta, Ardelean Cristian – consilieri Serviciul Urbanism; Neamți Raul și Linul Robert – consilieri ai Primarului Bogatean Adriana Silvia – consilier juridic, Cionca Terezia Tanța și Suciu Anca – consilieri în cadrul Compartimentului Pregătire Documente; reprezentantul Societăţii Loyal SRL.
Şed i nţ a extraextraordinară a Cons iliului local a l m un ici piulu i Bist ri ţa a fo s t co nvocată de îndată pri n Dispoziţia P rimar ulu i munic ipi ului B is triţ a nr.838/14.11.2023 c are a fost adusă la cun oşti nţă publi c ă în mass media loca lă şi pr in afi şare pe site ul pr imări ei.

2.

Hotărârea nr. 203/14.11.2023

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a sediului Serviciului de Impozite și taxe” Municipiul Bistrița, strada Alexandru Odobescu nr.17A

3.

Hotărârea nr. 204/14.11.2023

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “PARC PANOURI FOTOVOLTAICE SĂRATA” şi aprobarea proiectului „PARC PANOURI FOTOVOLTAICE SĂRATA”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Cheie nr. 1 al Ministerului Energiei prin Fondul pentru Modernizare

4.

Hotărârea nr. 205/14.11.2023

privind modificarea Hotărârii nr.219/2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții ”Stație de epurare și conducte de canalizare localitatea componentă Slătinița '' , cu modificările ulterioare

5.

Hotărârea nr. 206/14.11.2023

pentru modificarea anexei la Hotărârea nr.87/30.05.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare piste de ciclişti în municipiul Bistriţa” - etapa I, cu modificările ulterioare

6.

Hotărârea nr. 207/14.11.2023

privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a documentaţiei de urbanism „Actualizare Planul Urbanistic General al municipiului Bistriţa” şi a Regulamentului local de urbanism

Prezenți la ședință


Primarul orașului
Administrator public
Secretarul general
Președintele de ședință
Viceprimar 1
Viceprimar 2