GAFTONE Floare


Secretar general
municipiul Bistrița

În calitate de Secretar general a fost prezentă la 73 ședințe ale Consiliului local.
Intervenții la interpelări: 0
Intervenții în dezbaterile pe proiect: 157DATE PERSONALE
Data naşterii:24.10.1963
Telefon:0263-233166 / 0263-236437 int 112
Starea civilă: Căsătorită
Religia: Ortodoxă
Naţionalitate: Română

ATRIBUȚII PRINCIPALE
a) coordonează activitatea următoarelor structuri ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistriţa şi ale serviciilor publice de interes local:
– Compartiment registru agricol;
– Compartimentul pregătire documente contencios;
b) participă în mod obligatoriu la şedinţele Consiliului local al municipiului Bistriţa;
c) avizează, pentru legalitate, proiectele de hotărâre ale consiliului local şi dispoziţiile Primarului municipiului Bistriţa;
d) contrasemnează, în condiţiile legii, hotărârile Consiliului local;
e) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;
f) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului,
g) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile şi persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar, în termen de cel mult 10 zile;
h) asigură aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ;
i) asigură, prin Compartiment pregătire documente, contencios: procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, asigură întocmirea proceselor-verbale ale şedinţelor consiliului local şi redactează hotărârile consiliului local;
j) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
k) eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii;
l) legalizează semnături de pe înscrisurile prezentate de părţi şi confirmă autenticitatea copiilor cu actele originale, în condiţiile legii;
Secretarul municipiului Bistriţa îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege precum şi însărcinări încredinţate de Consiliul local al municipiului Bistriţa sau de Primarul municipiului Bistriţa.