Hotărârea nr. 88/16.12.1993


privind validarea mandatului de consilier al domnului Murza Iacob

Consiliul local al municipiului Bistrita;
avand in vedere,raportul comisiei de validare a consiliului local al municipiului Bistrita din data de 16.12.1993;
in temeiul disp.art.17 si art.29 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala,

H O T A R A S T E :
Art.1.-Se valideaza mandatul de consilier,in cadrul consiliului local al municipiului Bistrita, al domnului Murza Iacob.
Art.2.-Prezenta hotarare poate fi atacata in justitie de cei interesati in termenele si conditiile contenciosului administrativ.
Art.3.-Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin grija Primarului,in termen de 3 zile de la adoptare.

Dezbateri, propuneri, voturi


Inițiatori Fără inițiator
Intervenții Nu au fost intervenții la acest proiect.
Propuneri Nu au fost propuneri la acest proiect.
Voturi „pentru” Niciun vot „pentru”
Voturi „împotrivă” Niciun vot „împotrivă”
Abțineri Nicio abținere
Vot ne-exprimat Au votat toți consilierii prezenți la ședință.